KVKK

1. Aydınlatma Metni Hakkında Genel Bilgi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden “Halkalı Kent Sağlık Tesisleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi” (“Özel Halkalı Kent Hastanesi”) tarafından kişisel verileriniz aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Sunulan hizmeti sağlayan hekim veya uzmanın bağlı bulunduğu Kurum veri sorumlusu olarak hareket edecektir. Kişisel verilerinizin Kurum tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, http://www.halkalikenthastanesi.com.tr/ adresinden erişilebilen Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından (“Politika”) ulaşabilirsiniz.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Toplanan kişisel verileriniz;hastanemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesini sağlamak üzere aşağıdaki amaçlarla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:

 • Hastanın değerlendirilmesi,
 • Hastanın yatarak veya ayakta tedavisinin gerçekleştirilmesi,
 • Hastanın bakım işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda yemek ve temizlik destek hizmeti veren taraflarca sunulmasına ilişkin işlemlerin yürütülmesi,
 • Ameliyat faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Gerekli test ve tetkiklerin yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi,
 • Randevu verme, hatırlatma, değişiklik ve hizmetin sunumuna ilişkin sair bilgilendirmelerin gerçekleştirilmesi,
 • İlaç ve ilgili malzemelerin temin edilmesi,
 • İlaç hazırlama süreçlerinin ve ilaçların uygun bir şekilde uygulanıp uygulanmadığı kontrollerinin yürütülmesi,
 • Hastaya dair yürütülen teşhis ve tedavi çalışmaları kapsamında laboratuvar, görüntüleme vb. faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hasta kişisel eşya yönetiminin sağlanması ile araç koruma hizmetlerinin sunumu,
 • Kurum tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sunulmasına ve ifasına ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
 • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sunulan sağlık ve finansal hizmetlere ilişkin verilerinin mevzuata uygun olarak arşivlenmesi ve saklanması,
 • Talep ve şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • Hasta ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Hukuki işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Kurum dahilindeki iç süreçlerin planlanması ve icrası,
 • Ambulans hizmetlerinin sunulması,
 • Kurum tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Finansal bilgilerin kayıt sırasında belirtmiş olan telefon ve/veya e-posta adresine iletilmesi
 • Kurum tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin geri bildirimlerin alınması ve değerlendirilmesi için hasta ile iletişime geçilmesi.


3. İşlenen Kişisel Verilerin Hangi Amaçla ve Kimlere Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz,yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak üzere, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan veri işleme şartları kapsamında, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir. Açık rızanızın varlığı halinde almış olduğunuz hizmetlere ilişkin provizyon ve faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi ile özel sağlık sigortasından faydalanmanızın sağlanması ve tedavi masraflarınıza ilişkin ödeme onay talebi amacı ile sınırlı olarak anlaşmalı özel sigorta şirketine veya özel sigorta şirketi tarafından yetkilendirilmiş aracı kuruma kişisel verilerinizin aktarılabilecektir. Açık rızanızın varlığı halinde ilgili sağlık verileriniz ve diğer kişisel verileriniz, ismen belirtmiş olduğunuz yakınlarınıza veya üçüncü kişilere talebiniz uyarınca ve bununla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

4.Kişisel Verilerinizin Toplamanın Yöntemi ve Sebepleri
Kişisel verileriniz, Kurum tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında elektronik ortamda internet sitelerimiz, bilgi işlem sistemlerimiz, Hastane Otomasyon Sistemi ile e-posta kanallarıyla ve fiziki ortamda kargo/posta, faks, yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler kanalları vasıtasıyla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz koşulların varlığı halinde, yakınlarınızdan sağlanan bilgi ve belgeler aracılığı ile de elde edilebilecektir. Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları uyarınca aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir. Sağlık verileriniz, Kanun’un 6/3 maddesinin kapsamında sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5/2(c) maddesi kapsamında bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenmektedir:

 • Hastanın ve hastalığın değerlendirilmesi,
 • Hastanın yatarak veya ayakta tedavisinin gerçekleştirilmesi,
 • Hastanın bakım işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda yemek ve temizlik destek hizmeti veren taraflarca sunulmasına ilişkin işlemlerin yürütülmesi,
 • Randevu verme, hatırlatma, değişiklik ve hizmetin sunumuna ilişkin sair bilgilendirmelerin gerçekleştirilmesi,
 • Ameliyat faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Gerekli test ve tetkiklerin yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi,
 • İlaç ve ilgili malzemelerin temin edilmesi,
 • Hasta kişisel eşya yönetiminin sağlanması ile araç koruma hizmetlerinin sunumu,
 • Kurum tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sunulmasına ve ifasına ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
 • Finansal bilgilerin kayıt sırasında belirtilmiş e-posta adresine ve/veya telefonuna gönderilmesi,
 • Hastaya dair yürütülen teşhis ve tedavi çalışmaları kapsamında laboratuvar, görüntüleme vb. faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Ambulans hizmetlerinin sunulması.


Sağlık verileriniz, Kanun’un 6/3 maddesinin kapsamında sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; Kişisel verileriniz ise Kanun’un 5/2(f) maddesi kapsamında Kurumun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak;

 • Hasta ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Kurum dahilindeki iç süreçlerin planlanması ve icrası,
 • Kurum tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin geri bildirimlerin alınması ve değerlendirilmesi için hasta ile iletişime geçilmesi


Sağlık verileriniz, Kanun’un 6/3 maddesinin kapsamında sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5/2(ç) maddesi kapsamında Kurumun hukuki yükümlülüğüne ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak;

 • İlaç hazırlama süreçlerinin ve ilaçların uygun bir şekilde uygulanıp uygulanmadığı kontrollerinin yürütülmesi,
 • Talep ve şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • Hukuki işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sunulan sağlık ve finansal hizmetlere ilişkin verilerinin mevzuata uygun olarak arşivlenmesi ve saklanması,
 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi


5. Haklarınız ve kullanma Şekli

Kişisel verilerinizle ilgilisahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme


Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, mevzuata uygun olarak Kurumumuza iletebilirsiniz. Başvurunuzu dilerseniz http://www.halkalikenthastanesi.com.tr/adresinde bulunan başvuru formu ile iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacaktır.İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.